UNA SITUACIÓ INSOSTENIBLE

Patim una infinitat de problemes relacionats amb l'aigua i la seua gestió

AMICS DE LA TERRA APOSTA PER

Guiada per aquestes premisses, Amics de la Terra porta a terme campanyes i activitats per canviar aquesta situació.

EL PLA HIDROLÒGIC BALEAR

és la normativa que regula la gestió i l'ús de l'aigua a més de la conservació de les zones humides i ecosistemes marins.

Denunciam els canvis a la segona versió del Pla Hidrològic Balear, presentant al·legacions.

El Pla no cumpleix la seua comesa d'arribar, a l'any 2015, al bon estat químic i ecològic de les aigues superficials i del bon estat químic i quantitiu de les aigues subterrànees, així com, una explotació sostenible dels recursos.

Es permet l'extracció d'aigua dels aquífers superior als recursos disponibles i es redueix la protecció de les zones humides.

PROJECTE "MÉS CLAR QUE L'AIGUA"

Amics de la Terra, amb el suport de La Fundació per la Preservació d'Eivissa, va posar en marxa un projecte pioner per investigar i difondre la situació i buscar solucions.

L'INVESTIGACIÓ va consistir en la realització d'enquestes i analìtiques de l'aigua a tots el municipis.

261 families varen respondre a les enquestes. Un 78% opinava que l'aigua que rep de les xarxes municipals NO era bona per beure.

Les analìtiques varen demonstre la presència d'altes quantitats de sals, tot i que no varen superar la quantitat permesa en la majoria dels casos.

No obstant això, com demostren les enquestes i les entrevistes al vídeo, la gent està acostumada comprar aigua embotellada i no es fien de la qualitat de l'aigua de les xarxes municipals.

SENSIBILITZACIÓ: Les activitats de sensibilització al carrer varen servir per difondre la problemàtica de la nostra dependència de les dessaladores i també per informar dels impactes associats amb la compra d'aigua embotellada.

REUNIONS: Hem reunit amb els responsables municipals per informar-los dels resultats de l'enquesta, les analítiques i per conèixer la seua gestió, animant-los a elaborar ordenançes per fomentar una NOVA CULTURA D'AIGUA, facilitant-los exemples de bones ordenançes d'altres municipis d'Espanya.

PREMSA

Pluges

PLUGES {list} * L'illa rep una mitjana de 380 litres de pluja a l'any, hi ha molta variació d'un any a un altre i durant 6 mesos de l'any no plou * L'aigua de pluges no es recull ni s'aprofita, tampoc els municipis promouen la captació d'aigua de pluja. {/list}

Una mala gestió

PÈRDUES A LA XARXA A l'illa d'Eivissa, el 34% de l'aigua subministrada als usuaris no arriba al seu destí, a causa de les pèrdues en els sistemes de distribució, en molts casos obsolets i amb falta de controls. NO APROFITEM L'AIGUA DEPURADA Podem tancar el cicle, aprofitant tota l'aigua que consumim. L'aigua depurada mitjançant sistemes de depuració terciària, és apta per regar els parcs i jardins municipals. A les illes de Mallorca i Menorca l'aigua depurada s'utilitza. L'aigua depurada amb un sistema terciari també és apta per regar els parcs i jardins municipals.

Qui malbarata la nostra aigua?

Els camps de golf, les piscines i algunes segones residències, amb jardins dissenyats com els del nord d'Europa (on plou més), consumeixen fins a 40.000 litres diaris en els mesos d'estiu! N'hi ha que demanen més de 4 camions cuba DIARIS per al reg de jardins de gespa i plantes que requereixen constant atenció i abundant aigua.

Com podem estalviar aigua

CONSUM D'AIGUA A EIVISSA En el passat, a totes les cases d'Eivissa hi havia un sistema de recollida d'aigua de pluja i la cultura d'estalvi d'aigua era habitual. Però, avui dia la població (turistes i habitants) consumeix 255 LITRES/ DIA, superant la mitjana europea per càpita.