Una mala gestió

PÈRDUES A LA XARXA

A l'illa d'Eivissa, el 34% de l'aigua subministrada als usuaris no arriba al seu destí, a causa de les pèrdues en els sistemes de distribució, en molts casos obsolets i amb falta de controls.

NO APROFITEM L'AIGUA DEPURADA

Podem tancar el cicle, aprofitant tota l'aigua que consumim. L'aigua depurada mitjançant sistemes de depuració terciària, és apta per regar els parcs i jardins municipals. A les illes de Mallorca i Menorca l'aigua depurada s'utilitza. L'aigua depurada amb un sistema terciari també és apta per regar els parcs i jardins municipals.

A Eivissa s'aboca l'aigua directament al mar o torrents, causant impactes greus per a la fauna i flora marina. Quan s'aboca als torrents incrementa la possibilitat de contaminació de les aigües subterrànies.

MASSA POUS I POC CONTROLS

Des del Govern Balear es tenen censats un total de 4,465 pous (dades de finals del 2010. El control dels pous d'extracció d'aigües subterrànies és poc rigorós, es calcula que hi ha entre 400 i 800 pous il·legals a Eivissa.

  • La qualitat de l’aigua de l’aixeta és variable o dolenta.
  • 1 de cada 3 litres de l’aigua es perd a les xarxes de distribució
  • Com a resultat del consum desmesurat, els aqüífers s’han esgotat i pateixen la intrusió de l’aigua marina
  • El dèficit es cobreix amb el tractament de l’aigua de la mar. Són sistemes que consumeixen molta energia, augmentant el problema de les emissions contaminants
  • No aprofitem l’aigua depurada, abocant a la mar on danya els ecosistemes marins o a torrents on pot contaminar els pous propers