DEFENSA DEL PATRIMONI

Set entitats socials demanen participar en la gestió dels bens protegits per UNESCO a més de col·loborar en l’elaboració del Pla de Gestió. Demanen que l'ajuntament de Sant Josep i el Consell de Formentera formin part del Consorci. PRENSA: ULTIMA HORA- 15 de MARÇ.

QUÈ I QUI ESTÀ DARRERE?

El 5 de març, el Congrés va aprovar les modificacions de la Llei de Costes del 1989 *Amics de la Terra, organització que forma part de la plataforma NO A LA NOSTRA COSTA, que compta amb el suport actiu de més de 200 organitzacions socials i ambientals, ja ha advertit que la reforma de llei afavoreix els interessos privats en detriment del bé públic mitjançant la modificació del domini públic marítim-terrestre (DPMT), la reducció de la servitud de protecció i l'ampliació del termini de les concessions, postergant el problema de l'ocupació privada de la costa a generacions futures.

ELS DESTROSSES, QUE NO HO SÓN..?

Al judici final, els jutges varen decidir que no les obres a un espai protegit no suposen danys sustancials. Sa Punta Grossa forma part des Amunts, ANEI B5, és àrea de risc d'erosió i de desprendiments cartografiat al PTI. FOTOS DELS DESTROSSES PREMSA: ULTIMA HORA:

LA NOVA TAXA SOBRE ENVASOS

TAXES QUE NO MILLOREN LA RECUPERACIÓ D'ENVASOS Tot i que Amics de la Terra està en contra del consum de productes envasats quan hi ha alternatives de productes a granel o frescs, després d’analitzar l’avantprojecte de llei, consideram que la taxa no corregeix els impactes de la compra excessiva d’envasos ni els posteriors impactes que ocasionen sobre el paisatge i medi ambient.

ATEMPTAT CONTRA LES DUNES DE FORMENTERA

RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA DESTRUEIX LES DUNES DEL PARC NATURAL DE SES SALINES A FORMENTERA L’atemptat es porta a terme amb la connivència de l’administració i sense estudis d’alternatives ni avaluació d’impacte ambiental, a platges amb una altíssima qualitat ambiental i paisatgística (art. 113 del PRUG) i afectant hàbitats inclosos a la Directiva 9243 CE./