AMICS DE LA TERRA PRESENTA AL·LEGACIONS AL PROJECTE LÍNIA ELÈCTRICA DES FORNÀS-BENIMUSSA

Amics de la Terra ha donat entrada a una sèrie d'al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental del projecte de línia aèria elèctrica prevista a la zona d'es Fornàs i l'ampliació de la subestació de Benimussa.

A més, Amics de la Terra proposa que l’òrgan substantiu no admeti aquest 'EIA' perquè no reuneix les condicions de qualitat suficients. Aquesta possibilitat està recolzada per la Llei 21/2013, de 9 de desembre al seu article 39.

Que es tingui en compte les possibilitats de reduir el consum elèctric a les zones on es pretén reforçar el transport elèctric, posant en marxa totes les alternatives que les normatives contemplen:

-La generació d’energia fotovoltaica d’instal·lacions sobre les teulades existents (hotels, dependències municipals i del Consell).

-Les d’autoconsum ajudarien a reduir el consum energètic de la central elèctrica i les que també s’equiparen amb bateries per emmagatzemar l’energia sobrant, ajudarien a reduir l’impacte dels pics de consum pel vespre i faria innecessari noves infraestructures de transport d’energia.

-La posada en marxa les mesures d’eficiència energètica contemplades al “Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020”, i les Directives Europees.

Abans de decantar-se per l’ampliació i construcció de noves infraestructures que causen grans impactes soci econòmics, ambientals i paisatgístics, es contemplin altres alternatives de menor impacte, contribuint a la vegada, als compromisos adquirits per el govern espanyol cap a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, acords, que fins ara, queden totalment oblidats.

Eivissa, 14 de setembre de 2016