CAP INDUSTRIA EXTRACTIVA A LA SERRA GROSSA!

Amics de la Terra ha entregat al Govern Balear al·legacions per millorar la tramitació del pla de gestió de la Xarxa Natura 2000 de la Serra Grossa i en contra del projecte d’estudi ambiental de la cantera de Ca Xumeu, situada al municipi de Sant Josep i dins l’Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) i Lloc d’Importància Comunitària (LIC).

El fet que hi ha explotacions mineres en una zona ZEC és una anomalia! Només ha estat possible per la manca de legislació ambiental en la data de la seva autorització inicial. Ara, amb l'aplicació de les diverses normatives existents, seria impossible.

Consideram que el Govern Balear hauria de tenir molt clar les seues responsabilitats, assignades en aplicació de la LLEI 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), en el seu article 38:

“Les administracions públiques en l'àmbit de les seves competències, han de vetllar per evitar el deteriorament dels hàbitats naturals, dels hàbitats de les espècies, així com de les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivat la designació de les zones, en la mesura que les esmentades alteracions puguin tenir un efecte apreciable pel que fa als objectius de conservació”.

La pedrera de Can Xumeu, situada dins d'Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI) i Lloc d'Importància Comunitària (LIC), està tramitant una petició de reactivació de l'explotació i la caducitat del seu permís es trobava en tramitació, i el propietari ha sol·licitat pròrroga per continuar amb l'excavació. Actualment no està en funcionament. Consideram que l’autorizació de l’activitat extractiva de la cantera no es viable per els forts impactes negatius, alguns irreversibles que provoquen: excavacions, eliminació de vegetació; perforacions i possibles afeccions al sistema hidràulic; voladures amb un nivell de soroll i molèsties molt elevat; pols causada per aquestes activitats i el trànsit de vehicles pesats.

Amics de la Terra ha demanat al Govern Balear que no autoritzi cap prorroga ni renovació de les industries extractives.

EIVISSA 23 de FEBRER 2018