DIA MUNDIAL DE L’AIGUA 22 DE MARÇ

Hem de recuperar el cicle d’aigua i demanam una gestió d’aigua que aprofiti al màxim els recursos existents. Cal que aprofitar les aigües residuals depurades i que s'apliqui una política més intel•ligent que aprofiti millor les aigües pluvials.

AIGUA DEPURADA: La prioritat hauria de ser l’aprofitament de l’aigua depurada. A Eivissa milers de tones de l’aigua depurada s’aboquen a la mar! Aquest recurs important amb una depuració correcta, reduiria l’explotació dels aqüífers.

A més, cap depuradora funciona correctament provocant diversos impactes negatius:

•Afectació als ecosistemes marins per la pèssima qualitat de l’aigua depurada.

•La pudor de les plantes depurades afecta la nostra imatge turística, mentre que els abocaments a la mar i la contaminació de les aigües de bany són inacceptables per una illa que depèn del turisme de mar i platja.

AIGÜES PLUVIALS: Llançam a la mar, tones d’aigües pluvials degut a una política errònia de gestió de torrents. Qualsevol planificació dels recursos hauria d’incorporar mesures per millorar la captació d’aigües pluvials:

•L’ús de maquinaria pesada per “netejar” els torrents compacta el llit del torrent i impedeix l’absorció de l’aigua i l’eliminació de la vegetació que permet la ràpida evacuació de l’aigua cap a la mar tampoc afavoreix la càrrega dels aqüífers. Una política molt contraria a la recuperació dels aqüífers ja que tones d’aigua dolça aprofitables acaben a la mar.

Amics de la Terra Celebra el Dia Mundial de l’Aigua i defensa una gestió de l’aigua que aprofiti al màxim els recursos existents, reduint al màxim la dependència d’energia elèctrica contaminant per la producció de l’aigua i per al seu transport i distribució.

EIVISSA 21 de març 2017