EL PROJECTE PER RECUPERAR SES FEIXES

Amics de la Terra i GEN-GOB Eivissa reclamen la continuació dels treballs de recuperació de ses Feixes

PREMSA:

Diario de Ibiza

Ultima Hora

Ni el color polític ni la crisi poden aturar el compromís amb la societat i amb la UNESCO. La inversió d’1,9 milions d’euros, programada i aprovada, s’ha de realitzar a ses Feixes.

Mai s’havia aconseguit una inversió tan important per a ses Feixes (1.900.000 euros –BOIB núm. 58 19-04-2011–). Però pel moment, tot i que el conveni entre el Govern Balear i el Consell Insular d’Eivissa està signat i vigent, només s’ha executat una petita part del projecte de recuperació.

Durant l’anterior legislatura els departaments de medi ambient i patrimoni del Consell d’Eivissa varen iniciar les feines següents a les feixes del Prat de ses Monges (Talamanca):

 • Formació d’una brigada i realització d’actuacions de neteja.
 • Formació d’una brigada i restauració d’elements patrimonials, portals de feixa principalment.
 • Restauració del circuit perifèric d’aigua amb l’objectiu d’evitar la intrusió marina i recuperar la circulació d’aigua a ses Feixes.

Aquesta actuació va comportar, entre d’altres:

 • La neteja i rehabilitació de la secció original dels canals de recàrrega i d’evacuació d’aigües.
 • La neteja parcial de sèquies generals de distribució.
 • La construcció de dos comportes d’evacuació d’aigua amb sortida a la mar.
 • Estava prevista, a més:
 • La creació del centre d’interpretació de ses Feixes.
 • La compra de terrenys per instal•lar un observatori d’aus.
 • La continuació de les actuacions de neteja.
 • La formació d’una brigada de manteniment.
 • La regulació de l’ancoratge a la Badia de Talamanca.
Es important destacar que per les diferents actuacions que manquen per desenvolupar, estava aprovat que el pressupost anés a càrrec de l’aportació econòmica del Govern Central en el marc de la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 12007, de 28 de febrer, de reforma del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Aquestes inversions ja estaven aprovades, amb caràcter finalista, i fetes públiques com edicte publicat al BOCAIB 58 de 18-4-2011./

Fa dècades que les entitats conservacionistes reclamem la paralització del procés d’especulació urbanística a un espai tan emblemàtic com ses Feixes.

Amb aquestes, i d’altres actuacions programades, es recuperarà el seny i es dotarà a l’illa d’un reclam turístic i un element desestacionalitzador important. No debades, la recuperació de ses Feixes representa una gran oportunitat, en especial per al turisme cultural i el turisme ornitològic, un turisme, aquest, que encara no hem sabut aprofitar a la nostra illa.

Però per posar en valor aquest espai tan singular (recordem que ses Feixes ha generat l’admiració des nostres visitants i ha representat un paper crucial en la història, el de ser l’horta de la ciutat d’Eivissa) són necessàries les inversions. Per això, des d’Amics de la Terra i el GEN-GOB Eivissa, reclamam a les administracions públiques que vetllin per la total execució del projecte.

Seria una incoherència, i un frau a la societat i a la pròpia UNESCO (recordem que aquest organisme va emetre, a finals de 2009, un informe on demanava que ses Feixes estiguin incloses a la declaració de BÉ PATRIMONI DE LA HUMANITAT pel seu valor patrimonial), desaprofitar aquesta oportunitat per aconseguir que Ses Feixes sigui un exemple de conservació.