REGLAMENT DE COSTES

Un despropòsit de desprotecció més per al nostre fràgil territori litoral de la mà d'unes polítiques de desprotecció del medi ambient i de protecció dels interessos privats d'uns pocs.

Ahir Amics de la Terra va presentar 6 alegaciones al reglament de Costes el termini per a la presentació d'al · legacions va finalitzar . Considerem que la Llei de Costes i aquest instrument obre la porta a diversos impactes molt greus i repercussions negatives.

ALEGACIONS AL REGLAMENTO DE COSTAS

Suposa un greu error no tenir en compte la importància de les dunes estabilitzades i les dunes relictes per a l'estabilitat de la platja ja que obre la porta a la construcció salvatge del nostre litoral que ja pateix els efectes negatius i acumulatius del boom turístic i la falta de planificació i disciplina urbanística .

A més dels impactes negatius al medi ambient, la urbanització del litoral afecta el turisme de qualitat , sent un reclam turístic important per a les nostres illes un paisatge conservat amb els seus valors ambientals intactes .

Actualment , el paper de les dunes és encara més important a causa dels reptes que ens planteja el canvi climàtic . La variació del nivell del mar o una major freqüència dels forts temporals tindrà impactes majors sobre la costa i deixa clar que les dunes estabilitzades i les dunes relictes són importants per a l'estabilitat de la platja i del litoral .

Sobre les ocupacions en els trams naturals de les platges , considerem excessiu l'augment de superfície ( de 150 a 200 m2 ) és molt perjudicial per a la qualitat de les platges , així com la reducció d'espai entre establiments ( de 200 a 150 metres) , nefast per al paisatge , a més de suposar una sobrecàrrega ambiental no valorada .

L'autorització per utilitzar les platges per a "esdeveniments d'interès general" , obre la porta a celebrar macro - esdeveniments que exerciran una pressió sobre el medi natural de conseqüències negatives i poc valorades , a causa de la pressió antròpica que la concentració de innombrable públic i trànsit annex pot suposar sobre la costa .

Augmentant de 35 a 75 anys les concessions a particulars provoca de forma indirecta una privatització de l'espai públic per un període de temps excessiu .

 

És xocant l'escassa menció als possibles efectes del canvi climàtic a la costa . És ja una realitat demostrada que els impactes del canvi climàtic provocaran canvis en els nostres territoris . En aquest sentit , Europa insta els Estat Membres a l'adopció d'un plantejament estratègic de mitigació i adaptació davant l'amenaça del canvi climàtic "i en aquest sentit s'ignora per complet aquesta amenaça .

Multitud d'informes i estudis realitzats per organismes internacionals o pel propi Ministeri de Medi Ambient d'Espanya , confirmen els futurs impactes en el medi natural i en les persones que l'habiten . El litoral és un territori fràgil i possibles efectes com l'augment del nivell del mar , l'augment de la freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems o els canvis de l'onatge , poden , a més de crear impactes en el medi físic , també afectar l'activitat socioeconòmica de la zona costanera .

Només es parla de canvi climàtic en el capítol II sobre projectes i obres , a aquests se'ls demanarà una avaluació dels efectes del canvi climàtic .