UN PLA VICIAT

EL PLAN HIDROLÒGIC BALEAR VICIAT!

Avui AMICS DE LA TERRA amb altres entitats (sota) han presentat una denúncia davant la Comissió Europea per l'incompliment de la legislació europea, per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Estat Espanyol, amb l'aprovació del Pla Hidrològic de les Illes Balears.

 • ATTAC Mallorca
 • La Societat d'Història Natural de les Balears
 • Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
 • GOB
 • L'Associació de Llicenciats Ambientals de les Illes Balears (ALCAIB)
 • L'Associació de Geòlegs de les Illes Balears
 • El Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears
 • L'Associació d'Agents de Medi Ambient de les Balears

El pla implica una des-regulació del marc normatiu per afavorir interessos concrets vinculats a l'ús intensiu de l'aigua i l'explotació del recurs sense límits ni controls eliminant les mesures imprescindibles per garantir la quantitat i qualitat del recurs de cara al futur.

PREMSA:

DIARIO DE IBIZA

IAGIA

Les entitats denuncien el Pla Hidrològic aprovat al 2013 pel Conseller Sr. Gabriel Company, que modificava, després d'un procés viciat, l'aprovat al 2011 pel Consell Balear de l'Aigua i el Consell Nacional de l'Aigua amb l'objectiu clar de respondre a interessos concrets de sectors que veuen positiva la des-regulació i manca de control en l'extracció i explotació del recurs.

Així malgrat l'intens procés de participació pública - 4 anys, iniciat en temps del Conseller Jaume Font (PP) i finalitzat amb el Conseller Biel Vicenç (PSM) - que va culminar amb l'aprovació del pla del 2011, el Govern va decidir retirar aquest Pla i iniciar de nou el procés introduint canvis substancials sense fer un nou procediment d'avaluació ambiental estratègica ni fer tampoc un nou procés integral de participació pública (només es va exposar públicament i es varen tenir reunions des de la Conselleria amb els grups afins de pressió) i eliminant part de les al·legacions acceptades al 2011 sense cap tipus de justificació motivada.

FRAU DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

Aquest procediment implica per tant un frau a la participació pública, ja que a més, les noves al·legacions presentades per les entitats i col·lectius, no han estat respostes en aquesta segona fase del suposat procediment de participació.

CONSEQÜÈNCIES

 • Fa inviable el compliment dels objectius de recuperació dels aqüífers deteriorats
 • No tenim cap garantia de la qualitat ecològica del recurs a futur
 • ASPECTES SIGNIFICATIUS*:
 • {list}
 • Elimina la major part de mesures per millorar l'estat de les masses d'aigua que preveia el pla aprovat al 2011: control de captacions, requisits per fonts puntuals de contaminació, per fonts difoses, per instal·lacions industrials, per contaminació accidental de benzineres, contaminacions derivades d'activitats agrícoles, vessaments de depuradores i sistemes autònoms de depuració, gestió xarxes clavegueram,...
 • Elimina les normes tècniques obligatòries per a fer sondejos i estableix distància fixa de 100 metres entre captacions independentment d'on afecti. Això implica que es podrien triplicar els pous existents. A més ara, això pot afectar a qualsevol massa d'aigua independentment de que estiguin en risc, sense establir valors màxims d'extracció.
 • Es rebaixa la protecció en els perímetres de captació per a abastament d'aigua.
 • Es permeten noves captacions a zones costaneres, malgrat la salinització existent.
 • Modifica els límits de les zones humides recuperables, i així fomenta la seua transformació/urbanització. A més, deixa a criteri del Conseller, la revisió de les delimitacions que el Pla estableix de manera "provisional".
 • Es permet treure aigua per a usos agrícoles en masses sobreexplotades classificades com a masses en risc.
 • S'elimina l'obligatorietat de qualsevol mesura de gestió de la demanda, tant urbana com agrícola.

INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EUROPEA

L'actual Pla Hidrològic incorre en l'incompliment en diversos aspectes de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) sobretot pel que fa als principis de la DMA (aconseguir un bon estat químic i ecològic de les aigües superficials i químic i quantitatiu de les aigües subterrànies i una explotació sostenible del recurs). De fet, contradiu i fa impossibles de complir els objectius obligatoris establerts per la DMA que, d'acord amb la jurisprudència europea, els principis de la directiva s'han de transposar de forma imperativa traduint-se en normes concretes d'obligat compliment. Això, que és el que garantia el Pla aprovat al 2011, té dos avantatges imprescindibles per clarificar el marc d'acció i garantir el futur del recurs: