UNA LLEI PIONERA

PRESENTAT L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS, (FEBRER 218) UNA LLEI PIONERA PERÒ MILLORABLE

Mesures positives

  • Prohibeix el lliurament o venda de bosses de plàstic d’un sol ús.
  • 50% del residus s’haurien de reciclar abans de l'any 2020 (més ambiciós que la llei nacional i ajustat a lo previst a nivell europeu)
  • Els ajuntaments poden posar en marxa el tractament de la fracció orgànica per fer compost, tan important per un adob per als sòls agrícoles.
  • Prohibeix la importació de residus d’altres països per cremar a la incineradora de Son Reus.

Millorable

  • No s’han considerat els impactes de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la gestió i tractament dels residus, que amb la llei de canvi climàtic serà imprescindible.
  • Hi ha una disposició transitòria primera que pot fer inviable el tema de compostable municipal perquè afavoreix les concessions administratives vigents.
  • Estam en contra de la metanització de la matèria orgànica recollida selectivament que tengui bona qualitat i pocs impropis, perquè es prioritari produir compostatge de bona qualitat amb aquests residus valuosos.
  • Amics de la Terra demana que la nova llei aposti firmament per la instal·lació dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn que té tan bones resultats en moltes altres països per reduir els envasos de begudes.
  • Demanam més transparència econòmica de les empreses concessionaris del tractament de residus a les Illes Balears, que haurien de presentar públicament i anualment un resum dels seus beneficis/pèrdues, que serà públic i fàcil d’entendre per part dels ciutadans que paguen aquest servei mitjançant les taxes municipals.